Legislatie

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

 

2008

H.G. nr.28/09-01-2008
HOTĂRÂRE privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

O. nr.75/509/63/23-01,21-02,31-01-2008 (M.M.D.D., M.E.F., M.M.F.E.Ş.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

O.U.G. nr.13/20-02-2008
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

O. nr.115/900/146/06-02,21-03,04-03-2008 (M.M.D.D., M.E.F., M.M.F.E.Ş.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale "Apele Române"

L. nr.61/21-03-2008
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

L. nr.62/21-03-2008
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

O. nr.915/465/415/25-03,14-04,09-04-2008 (M.E.F., M.Tr., M.D.L.P.L.)
ORDIN al ministrului economiei şi finanţelor, al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări

O. nr.465/05-05-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor şi reformei administrative privind stabilirea componenţei nominale a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

H.G. nr.479/07-05-2008
HOTĂRÂRE privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul sesiunii a XIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Baia Mare la 19 februarie 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

L. nr.101/09-05-2008
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

O. nr.483/19-05-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor şi reformei administrative privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă

H.G. nr.548/21-05-2008
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă

O.U.G. nr.66/28-05-2008
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

L. nr.131/24-06-2008
LEGE pentru completarea art. 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

O. nr.519/30-06-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor şi reformei administrative privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste

O. nr.863/02-07-2008 (M.D.L.P.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"

O. nr.970/559/29-07,30-07-2008 (M.D.L.P.L., M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Procedurii de inventariere a locuinţelor afectate de calamităţi naturale

H.G. nr.803/31-07-2008
HOTĂRÂRE privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor

O. nr.562/31-07-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor şi reformei administrative privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de funcţionare a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

H.G. nr.910/20-08-2008
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Tunisiei privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, semnat la Tunis la 15 aprilie 2008

H.G. nr.924/20-08-2008
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a VII-a a împuterniciţilor, semnat la Bucureşti la 16 mai 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

O. nr.976/21-08-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torenţial în care se află aşezări umane expuse pericolului viiturilor rapide

O.G. nr.27/27-08-2008
ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

O.U.G. nr.97/27-08-2008
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

O. nr.612/11-09-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor şi reformei administrative privind conducerea, controlul şi comunicarea pe durata implementării Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă - SMISU

O. nr.1.170/29-09-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice - GASC

L. nr.167/02-10-2008
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

O. nr.1.215/06-10-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind aprobarea Normativului tehnic pentru lucrări hidrotehnice NTLH-001 "Criterii şi principii pentru evaluarea şi selectarea soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor"

O. nr.1.216/06-10-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor - NTLH-050

O. nr.632/07-10-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor şi reformei administrative privind implementarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă

H.G. nr.1.249/08-10-2008
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

O. nr.1.222/08-10-2008 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii

L. nr.173/10-10-2008
LEGE privind intervenţiile active în atmosferă

L. nr.202/21-10-2008
LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

L. nr.224/28-10-2008
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

O.U.G. nr.143/28-10-2008
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

L. nr.228/31-10-2008
LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

L. nr.260/04-11-2008
LEGE privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor

O.U.G. nr.148/04-11-2008
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

O.U.G. nr.214/04-12-2008
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

O. nr.1.552/743/03-12,12-12-2008 (M.M.D.D., M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole

Sus

2007

L. nr.22/11-01-2007
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

O. nr.36/11-01-2007 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 222/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere

L. nr.25/15-01-2007
LEGE privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în condiţiile legii

O. nr.132/29-01-2007 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

O.G. nr.18/31-01-2007
ORDONANŢĂ pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

O. nr.1.387/2006/31-01-2007 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

O. nr.216/07-02-2007 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru acceptarea Codului tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx) şi a unor amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa VI la MARPOL 73/78 şi la Codul tehnic NOx

H.G. nr.160/14-02-2007
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private

O. nr.158/22-02-2007 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

O. nr.160/23-02-2007 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

H.G. nr.210/28-02-2007
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

O. nr.326/12-03-2007 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă care aparţin domeniului public al statului

O. nr.480/15-03-2007 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului privind acceptarea anexei I revizuite şi a anexei II revizuite la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

L. nr.61/22-03-2007
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

L. nr.64/22-03-2007
LEGE pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998

H.G. nr.316/28-03-2007
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor

H.G. nr.329/28-03-2007
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a VI-a a împuterniciţilor, semnat la Kiev la 7 decembrie 2006, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

L. nr.94/16-04-2007
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

L. nr.99/16-04-2007
LEGE privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001

O. nr.195/20-04-2007 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor şi reformei administrative privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

L. nr.109/25-04-2007
LEGE privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

H.G. nr.368/25-04-2007
HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

L. nr.117/02-05-2007
LEGE pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L. nr.123/05-05-2007
LEGE pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

O.U.G. nr.39/16-05-2007
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

H.G. nr.440/16-05-2007
HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei voluntare a României pentru participarea la cea de-a 2-a expediţie multinaţională privind monitorizarea calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare

H.G. nr.483/23-05-2007
HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyíregyháza la 30 martie 2007, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

O. nr.821/19041/437/15-05,25-05,17-05-2007 (M.M.D.D., M.E.F., M.M.F.E.Ş.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale "Apele Române"

O. nr.818/A.K./1687/V.V./15-05,28-05-2007 (M.M.D.D., M.E.F.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor privind actele de reglementare necesare închiderii iazurilor de decantare aferente perimetrelor miniere

O. nr.217/30-05-2007 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor şi reformei administrative privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă

L. nr.151/01-06-2007
LEGE pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie

L. nr.168/12-06-2007
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

O.U.G. nr.52/13-06-2007
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

L. nr.188/19-06-2007
LEGE pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

L. nr.195/28-06-2007
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

O.U.G. nr.70/28-06-2007
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

O. nr.247/1235/631/1130/10-07-2007 (M.I.R.A., M.S.P., M.M.F.E.Ş., M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului internelor şi reformei administrative, ministrului sănătăţii publice, ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei

L. nr.237/12-07-2007
LEGE privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

O. nr.1.163/16-07-2007 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor

H.G. nr.902/07-08-2007
HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării sumei de 100.000 mii lei din Fondul naţional de dezvoltare Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, pentru finanţarea proiectelor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor pentru anul 2007

O.U.G. nr.85/05-09-2007
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

O.U.G. nr.92/26-09-2007
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

O.U.G. nr.102/04-10-2007
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

H.G. nr.1.240/10-10-2007
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului, Teritoriului şi Mării din Republica Italia privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2006

O. nr.1.649/2.375/930/22-10,12-12,30-10-2007 (M.M.D.D., M.E.F., M.M.F.E.Ş.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

O. nr.1.671/25-10-2007 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

O.U.G. nr.129/12-11-2007
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

O.U.G. nr.130/12-11-2007
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României

O. nr.1.707/2416/977/01-11,18-12,12-11-2007 (M.M.D.D., M.E.F., M.M.F.E.Ş.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale ”Apele Române”

O. nr.1.888/28-11-2007 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind aprobarea Listei cu substanţele organohalogenate şi metale grele, precum şi a limitelor maxime admisibile pentru substanţele organohalogenate şi metale grele din apă şi din substratul sedimentar

L. nr.341/03-12-2007
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

O. nr.1.329/03-12-2007 (M.D.L.P.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor pentru modificarea şi înlocuirea anexelor nr. 6 şi 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005
Sus

2006

O. nr.2/04-01-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament

O. nr.9/06-01-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare

L. nr.13/11-01-2006
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D

L. nr.20/11-01-2006
LEGE pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa

O. nr.15/11-01-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

O. nr.31/13-01-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR)

O. nr.1.134/13-01-2006 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste

O. nr.470/1149/06-12,19-01-2006 (M.C.T.I., M.A.I.)
ORDIN al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

O. nr.76/23-01-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală şi a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă

O.G. nr.14/26-01-2006
ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

O. nr.1.995/1160/18-11,30-01-2006 (M.T.C.T., M.A.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren

O. nr.1.240/1178/05-12,02-02-2006 (M.M.G.A., M.A.I.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii

O. nr.1.180/03-02-2006 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă

O. nr.1.184/06-02-2006 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

O. nr.161/16-02-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă

O.U.G. nr.19/22-02-2006
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

H.G. nr.263/22-02-2006
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a V-a a împuterniciţilor, semnat la Baia Mare la 23 decembrie 2005, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

O. nr.222/07-03-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere

L. nr.51/08-03-2006
LEGEA serviciilor comunitare de utilităţi publice

L. nr.52/08-03-2006
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L. nr.78/23-03-2006
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005

O. nr.331/05-04-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului din Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, semnat la Madrid la 30 noiembrie 2005

O. nr.1.259/10-04-2006 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

O.U.G. nr.30/12-04-2006
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

H.G. nr.467/12-04-2006
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2002

H. nr.4/14-04-2006 (C.N.S.U.)
HOTĂRÂRE privind declararea stării de alertă în judeţele riverane fluviului Dunărea

O. nr.1.945/1265/14-11,17-04-2006 (M.T.C.T., M.A.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2005

O.U.G. nr.34/19-04-2006
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

L. nr.101/25-04-2006
LEGEA serviciului de salubrizare a localităţilor

H.G. nr.563/26-04-2006
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole

O. nr.406/28-04-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Centrul pentru Dezvoltare şi Cercetare Inginerească, Corpul Inginerilor din Armata Statelor Unite ale Americii, privind cooperarea tehnică în domeniile gospodăririi resurselor de apă, ingineriei râurilor, gospodăririi şi restaurării zonelor umede, prevenirii inundaţiilor, managementului zonei costiere, evaluării şi remedierii mediului şi pregătirii în caz de dezastre, semnat la Bucureşti la 13 ianuarie 2006

L. nr.112/04-05-2006
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

L. nr.155/15-05-2006
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă

O. nr.479/16-05-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea metodologiei şi chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor

L. nr.212/24-05-2006
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă

O. nr.1.070/12-06-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

H.G. nr.764/14-06-2006
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Naţională pentru Tineret, în scopul organizării de tabere gratuite pentru copiii sinistraţi în urma inundaţiilor

L. nr.241/22-06-2006
LEGEA serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

O.U.G. nr.54/28-06-2006
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

H.G. nr.820/28-06-2006
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

H.G. nr.828/28-06-2006
HOTĂRÂRE privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2005 şi în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-mai 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

O. nr.661/28-06-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

O. nr.662/28-06-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

O. nr.665/28-06-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei

L. nr.274/04-07-2006
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

H.G. nr.893/05-07-2006
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi

O. nr.689/05-07-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor

L. nr.286/06-07-2006
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

L. nr.289/07-07-2006
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

L. nr.290/07-07-2006
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

L. nr.307/12-07-2006
LEGE privind apărarea împotriva incendiilor

O. nr.719/12-07-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii NTLH - 025 de atestare a personalului de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosinţă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C şi D, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2006

L. nr.319/14-07-2006
LEGEA securităţii şi sănătăţii în muncă

L. nr.339/17-07-2006
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001

O.G. nr.32/19-07-2006
ORDONANŢĂ pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

H.G. nr.936/19-07-2006
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 794/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţele Călăraşi, Dolj şi Tulcea

O.G. nr.37/02-08-2006
ORDONANŢĂ privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006

O.G. nr.40/09-08-2006
ORDONANŢĂ pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

O.U.G. nr.55/30-08-2006
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

H.G. nr.1.171/06-09-2006
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "WATMAN - Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor"

H.G. nr.1.208/06-09-2006
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de redimensionare ecologică şi economică în sectorul românesc al Luncii Dunării şi a finanţării acestuia

O. nr.823/1.427/15-08,11-09-2006 (M.M.G.A., M.A.I.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice

O. nr.995/21-09-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

O. nr.1.727/21-09-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003

O. nr.1.729/21-09-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Partea a V-a: Prelucrarea nămolurilor", indicativ NP 118-06

L. nr.371/05-10-2006
LEGE pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

L. nr.376/05-10-2006
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L. nr.380/05-10-2006
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

O. nr.1.474/12-10-2006 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă

O. nr.551/1.475/08-08,13-10-2006 (M.A.P.D.R., M.A.I.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure

O. nr.1.190/02-11-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice

O. nr.1.494/07-11-2006 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă

L. nr.414/09-11-2006
LEGE pentru aderarea Guvernului României la Convenţia privind Organizaţia Hidrografică Internaţională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967 3 Convenţie privind Organizaţia Hidrografică Internaţională

O. nr.1.234/14-11-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea Codului de bune practici în fermă

O. nr.1.258/20-11-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea Metodologiei şi a Instrucţiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare

L. nr.426/22-11-2006
LEGE pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

H.G. nr.1.648/22-11-2006
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

L. nr.475/12-12-2006
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006

L. nr.493/28-12-2006
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

Sus

2005

H.G. nr.92/10-02-2005
HOTĂRÂRE privind aprobarea hotărârilor adoptate prin Protocolul Sesiunii a IV-a a Împuterniciţilor, semnat la Cernăuţi la 3 decembrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

O. nr.161/15.02.2005 (M.T.C.T.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural - indicativ GP 106-2004

O. nr.163/15-02-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate", indicativ NP 107-04

L. nr.15/28-02-2005
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

O. nr.245/26-03-2005 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică şi a Metodologiei de evaluare a impactului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, peşti

O. nr.242/197/26-03,07-04-2005 (M.M.G.A., M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi

O. nr.296/216/11-04,13-04-2005 (M.M.G.A., M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

H.G. nr.351/21-04-2005
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase

H.G. nr.352/21-04-2005
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

H.G. nr.357/28-04-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

L. nr.104/03-05-2005
LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu "implementare în comun" pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2004

L. nr.119/05-05-2005
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

O.U.G. nr.34/05-05-2005
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate

O. nr.638/420/12-05,11-05-2005 (M.A.I., M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

O. nr.762/913/07-06-2005 (M.F.P., M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutul şi modul de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii

H.G. nr.547/09-06-2005
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă

O. nr.712/23-06-2005 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

O.U.G. nr.65/29-06-2005
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

O.U.G. nr.73/29-06-2005
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

H.G. nr.642/29-06-2005
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

O. nr.716/619/29-06,12-07-2005 (M.A.I., M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind constituirea comisiilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale pentru identificarea gospodăriilor distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie-mai 2005, precum şi modalitatea de repartizare şi distribuire a ajutoarelor

O. nr.718/30-06-2005 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

L. nr.211/05-07-2005
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate

H.G. nr.645/07-07-2005
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice 2005-2007

H.G. nr.662/07-07-2005
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă

H.G. nr.710/12-07-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în semestrul I al anului 2005

L. nr.233/13-07-2005
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare

L. nr.236/13-07-2005
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

H.G. nr.730/14-07-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populaţia din judeţele Bacău, Olt şi Vrancea afectată de fenomenele meteorologice care s-au produs în perioada 11-13 iulie 2005

H.G. nr.732/14-07-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

H.G. nr.820/21-07-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populaţia din judeţele Bacău, Brăila, Galaţi, Olt, Teleorman şi Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-16 iulie 2005

H.G. nr.821/21-07-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

H.G. nr.822/21-07-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

H.G. nr.823/21-07-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia sinistrată ca urmare a inundaţiilor din luna iulie 2005

H.G. nr.826/21-07-2005
HOTĂRÂRE privind aprobarea "Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor - continuare", derulat prin intermediul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

H.G. nr.827/21-07-2005
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 446/2005 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2004 şi în primăvara anului 2005 şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-mai 2005

H.G. nr.828/21-07-2005
HOTĂRÂRE pentru aprobarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna iulie 2005, finanţate din Fondul pentru mediu

H.G. nr.829/21-07-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în bazinele hidrografice ale râurilor Timiş, Bega şi Bârzava, judeţele Timiş şi Caraş-Severin, în perioada aprilie - mai 2005

H.G. nr.830/21-07-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna iulie 2005

O. nr.735/22-07-2005 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă

O. nr.736/22-07-2005 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă

O. nr.663/26-07-2005 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional şi a componenţei acestuia

H.G. nr.854/28-07-2005
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos privind cooperarea în domeniul urgenţelor civile, semnat la Bucureşti la 19 aprilie 2005

H.G. nr.864/28-07-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

H.G. nr.870/28-07-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

H.G. nr.872/28-07-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

H.G. nr.878/28-07-2005
HOTĂRÂRE privind accesul publicului la informaţia privind mediul

O.G. nr.44/04-08-2005
ORDONANŢĂ privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005

H.G. nr.886/04-08-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru instituţiile prefectului unor judeţe afectate de calamităţi naturale în perioada aprilie-iulie 2005

H.G. nr.887/04-08-2005
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

H.G. nr.906/11-08-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru judeţul Galaţi

H.G. nr.907/11-08-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru judeţul Suceava

H.G. nr.930/11-08-2005
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

O. nr.1.430/26-08-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

O. nr.798/31-08-2005 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare

H.G. nr.997/01-09-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

H.G. nr.1.000/01-09-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

H.G. nr.1.014/01-09-2005
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli denominat şi rectificat pe anul 2005 al Administraţiei Naţionale "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

O. nr.786/02-09-2005 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

H.G. nr.1.024/08-09-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru judeţul Harghita

H.G. nr.1.026/08-09-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Harghita

H.G. nr.1.027/08-09-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

H.G. nr.1.028/08-09-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii şi pentru repararea drumurilor aflate în pericol de pierdere a stabilităţii

O.U.G. nr.138/29-09-2005
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D

H.G. nr.1.131/29-09-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

H.G. nr.1.132/29-09-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

H.G. nr.1.176/29-09-2005
HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române"

H.G. nr.1.177/29-09-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna septembrie 2005 în localitatea Tuzla, judeţul Constanţa

O. nr.886/30-09-2005 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei

L. nr.268/05-10-2005
LEGE pentru ratificarea Convenţiei de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicaţii pentru atenuarea efectelor dezastrelor şi acţiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998

H.G. nr.1.206/05-10-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finanţarea unor măsuri de prevenire a riscului epidemiologic şi a îmbolnăvirilor în rândul populaţiei afectate de calamităţile naturale produse de inundaţii

H.G. nr.1.221/13-10-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

H.G. nr.1.224/13-10-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna septembrie 2005

H.G. nr.1.226/13-10-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii asupra infrastructurii rutiere şi feroviare

H.G. nr.1.227/13-10-2005
HOTĂRÂRE privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2004 şi în primăvara anului 2005, pentru culturile de viţă-de-vie şi pomi fructiferi, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-septembrie 2005, precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

H.G. nr.1.246/13-10-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Vrancea

H.G. nr.1.255/18-10-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru asigurarea stocurilor de materiale de intervenţie pentru prevenirea şi diminuarea efectelor inundaţiilor produse în luna septembrie 2005

H.G. nr.1.270/18-10-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti şi instituţiile prefectului unor judeţe afectate de calamităţi naturale în perioada august-septembrie 2005

H.G. nr.1.276/18-10-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării şi în municipiul Bucureşti

O. nr.1.012/19-10-2005 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor

L. nr.301/24-10-2005
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005

H.G. nr.1.309/27-10-2005
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia

O. nr.1.044/27-10-2005 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor

O.U.G. nr.147/03-11-2005
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005

H.G. nr.1.336/03-11-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Gorj

H.G. nr.1.343/03-11-2005
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

H.G. nr.1.355/03-11-2005
HOTĂRÂRE privind acumularea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, ca stoc de urgenţă, a cantităţii de 400 de bucăţi de construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate şi acordarea unui ajutor umanitar populaţiei din judeţele Bacău, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Teleorman şi Vrancea

L. nr.317/10-11-2005
LEGE privind acceptarea amendamentelor la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra prin rezoluţiile MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 şi MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004

H.G. nr.1.360/10-11-2005
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

H.G. nr.1.378/10-11-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Bacău

H.G. nr.1.403/10-11-2005
HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei Guvernului Olandei de către Guvernul României în numele statului român

H.G. nr.1.359/17-11-2005
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2005 privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces

H.G. nr.1.407/17-11-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

H.G. nr.1.411/17-11-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii asupra infrastructurii rutiere

H.G. nr.1.440/17-11-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

O.U.G. nr.166/24-11-2005
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

H.G. nr.1.479/24-11-2005
HOTĂRÂRE privind autorizarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor de a atribui un contract de achiziţie publică, finanţat din împrumuturi de stat externe pentru realizarea Sistemului informaţional integrat de gospodărire a apelor - WATMAN - etapa întâi

H.G. nr.1.514/29-11-2005
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

O. nr.1.182/1270/22-11,30-11-2005 (M.M.G.A., M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

H.G. nr.1.526/08-12-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Dâmboviţa

H.G. nr.1.579/08-12-2005
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare

L. nr.371/13-12-2005
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

H.G. nr.1.591/14-12-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Alba şi Bistriţa-Năsăud

H.G. nr.1.592/14-12-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Bacău

H.G. nr.1.597/14-12-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Botoşani

H.G. nr.1.631/14-12-2005
HOTĂRÂRE pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu şi din bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor a lucrărilor de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna septembrie 2005, în zona localităţii Costineşti, judeţul Constanţa

H.G. nr.1.651/14-12-2005
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 864/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.276/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării şi în municipiul Bucureşti

H.G. nr.1.652/14-12-2005
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Covasna

H.G. nr.1.669/14-12-2005
HOTĂRÂRE privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre

O. nr.1.276/14-12-2005 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România

O.U.G. nr.191/21-12-2005
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă

H.G. nr.1.757/22-12-2005
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii asupra unor monumente istorice din judeţele Caraş-Severin şi Timiş

H.G. nr.1.842/22-12-2005
HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a VII-a - 2006 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină

H.G. nr.1.854/22-12-2005
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii

H.G. nr.1.877/22-12-2005
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC)

L. nr.400/27-12-2005
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

L. nr.403/27-12-2005
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

Sus

2004

O. nr.44/09-01-2004 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase

O.G. nr.7/22-01-2004
ORDONANŢĂ pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură

H.G. nr.262/26-02-2004
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a III-a a Împuterniciţilor, semnat la Piatra-Neamţ la 7 noiembrie 2003, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

O.U.G. nr.9/18-03-2004
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

L. nr.58/24-03-2004
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003

L. nr.68/26-03-2004
LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003

H.G. nr.521/07-04-2004
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Gospodăririi şi Dezvoltării Resurselor de Apă din Kenya privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Bucureşti la 5 mai 2003

O.U.G. nr.21/15-04-2004
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

H.G. nr.577/15-04-2004
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

O. nr.1/217/182/01-04,09-02,15-04-2004 (M.M.G.A., M.T.C.T., M.A.I.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină

L. nr.124/19-04-2004
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură

O.U.G. nr.25/21-04-2004
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

L. nr.138/27-04-2004
LEGEA îmbunătăţirilor funciare

L. nr.141/30-04-2004
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

L. nr.199/25-05-2004
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L. nr.216/27-05-2004
LEGE privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie

L. nr.218/27-05-2004
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

H.G. nr.898/10-06-2004
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Instrucţiunilor privind exploatarea apelor subterane şi a zonelor de interfaţă dintre apele dulci şi cele sărate

L. nr.310/28-06-2004
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

L. nr.311/28-06-2004
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

L. nr.329/08-07-2004
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

H.G. nr.1.076/08-07-2004
HOTĂRÂRE privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

H.G. nr.1.105/15-07-2004
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice şi Gospodăririi Apelor din Olanda privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor, semnat la Bucureşti la 14 aprilie 2004

O. nr.517/322/26-07,05-08-2004 (M.A.P.D.R., M.A.I.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru constituirea comisiilor judeţene care verifică suprafeţele afectate în procent de 100% de fenomenele meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004, gospodăriile şi numărul membrilor din gospodării

O.G. nr.69/13-08-2004
ORDONANŢĂ pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

O.G. nr.70/13-08-2004
ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

H.G. nr.1.365/26-08-2004
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Bistriţa-Năsăud

H.G. nr.1.380/02-09-2004
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcţii şi reparat case, pentru populaţia din judeţele Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Constanţa, Gorj, Iaşi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui şi Vrancea, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 26-31 august 2004

H.G. nr.1.405/02-09-2004
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie

H.G. nr.1.489/09-09-2004
HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

H.G. nr.1.490/09-09-2004
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

H.G. nr.1.491/09-09-2004
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

H.G. nr.1.492/09-09-2004
HOTĂRÂRE privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

O. nr.360/14-09-2004 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă

L. nr.389/28-09-2004
LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

O. nr.370/28-09-2004 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă

O. nr.344/708/16-08,01-10-2004 (M.M.G.A., M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură

L. nr.395/11-10-2004
LEGE privind activitatea hidrografică maritimă

L. nr.453/01-11-2004
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

L. nr.464/04-11-2004
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

L. nr.477/08-11-2004
LEGE privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

L. nr.481/08-11-2004
LEGE privind protecţia civilă

O.U.G. nr.122/24-11-2004
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L. nr.532/25-11-2004
LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, şi a Acordului dintre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun "Rumeguş 2000", semnat la Bucureşti la 7 martie 2003

H.G. nr.2.288/09-12-2004
HOTĂRÂRE pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

O. nr.886/20-12-2004 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul meteorologiei

H.G. nr.2.388/21-12-2004
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Administraţia Naţională "Apele Române" - S.A.

H.G. nr.2.419/21-12-2004
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2004

H.G. nr.2.422/21-12-2004
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Serviciul Naţional Meteorologic - Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică a Statelor Unite ale Americii privind cooperarea tehnică în domeniile meteorologiei şi hidrologiei, semnat la Bucureşti la 21 septembrie 2004
Sus

2003

H.G. nr.1/09-01-2003
HOTĂRÂRE privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Neamţ şi Suceava în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003

H.G. nr.2/09-01-2003
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcţii şi reparat case pentru populaţia sinistrată din judeţul Neamţ, ca urmare a inundaţiilor produse în noaptea de 31 decembrie 2002/1 ianuarie 2003

H.G. nr.12/09-01-2003
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, necesar realizării Sistemului informaţional-decizional hidrologic (DESWAT)

L. nr.52/21-01-2003
LEGE privind transparenţa decizională în administraţia publică

L. nr.53/24-01-2003
LEGE Codul muncii

L. nr.54/24-01-2003
LEGEA sindicatelor

O.G. nr.35/30-01-2003
ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciile publice de salubrizare a localităţilor

L. nr.68/11-03-2003
LEGE privind acceptarea Codului pentru construc ţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 şi 2000 referitoare la acesta

L. nr.72/11-03-2003
LEGE pentru acceptarea Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 şi 2000 referitoare la acesta

O. nr.542/08-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat

H.G. nr.447/10-04-2003
HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii

H.G. nr.476/18-04-2003
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele Codului I.S.M. amendat şi a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor

O. nr.105/22-04-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH-040 şi aprobarea componenţelor nominale ale comisiei centrale şi comisiilor teritoriale de avizare

L. nr.194/13-05-2003
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea şi completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciile publice de salubrizare a localităţilor

O.U.G. nr.41/29-05-2003
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale

L. nr.241/06-06-2003
LEGE pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

L. nr.280/24-06-2003
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere

L. nr.307/08-07-2003
LEGE pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

L. nr.333/08-07-2003
LEGE privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

O. nr.501/04-08-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului iniţial al surselor de poluare pentru mediul acvatic şi apele subterane

O.G. nr.62/22-08-2003
ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

O. nr.565/92/M.137/290/01-09,25-08,10-10,12-09-2003 (M.A.P.A.M., M.E.C., M.A.N., M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului economiei şi comerţului, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Protocolului privind activităţile de lansare a rachetelor antigrindină (RAG) în vederea controlului şi influenţării factorilor de mediu în folosul agriculturii

L. nr.390/30-09-2003
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale

L. nr.401/07-10-2003
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L. nr.404/07-10-2003
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

O. nr.820/17-10-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuţie, consultanţă în domeniul gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor

O. nr.562/20-10-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)"

L. nr.429/23-10-2003
LEGE de revizuire a Constituţiei României

O. nr.639/23-10-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a II-a: Treapta biologică", indicativ NP-088-03

O. nr.640/23-10-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a III-a: Staţii de epurare de capacitate mică (5 < Q < 50 l/s) şi foarte mică (Q < 5 l/s)", indicativ NP-089-03

O. nr.642/23-10-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă", indicativ GP-084-03

O. nr.644/23.10.2003 (M.T.C.T.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor - indicativ NP 090-2003

O. nr.645/23.10.2003 (M.T.C.T.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice - indicativ NP 087-2003

O. nr.646/23-10-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului", indicativ NP-091-03

O. nr.647/23-10-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării", indicativ GP-087-03

L. nr.480/12-11-2003
LEGE pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

L. nr.504/26-11-2003
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

O. nr.965/02-12-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor şi metantancurilor în exploatare", indicativ GT 052-02

L. nr.541/18-12-2003
LEGE pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

O. nr.1.069/18-12-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfăşurarea activităţilor specifice de gospodărire a apelor

O. nr.1.072/19-12-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului privind aprobarea organizării Monitoringului suport naţional integrat de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole în apele subterane şi de suprafaţă şi pentru aprobarea Programului de supraveghere şi control corespunzător şi a procedurilor şi instrucţiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanţilor proveniţi din surse agricole în apele de suprafaţă şi în apele subterane

Sus

2002

H.G. nr.7/10-01-2002
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pe anul 2002, pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor unor calamităţi naturale produse în judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui

L. nr.36/16-01-2002
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale şi al zonei contigue ale României

O.G. nr.5/24-01-2002
ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată

O.G. nr.21/30-01-2002
ORDONANŢĂ privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

O.G. nr.27/30-01-2002
ORDONANŢĂ privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

H.G. nr.100/07-02-2002
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă

H.G. nr.123/07-02-2002
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

O. nr.114/11-02-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B - NTLH-014 şi a Procedurii de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D - NTLH-015

O. nr.115/288/11-02,06-03-2002 (M.A.P.M., M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor - NTLH-021

O. nr.116/289/11-02,06-03-2002 (M.A.P.M., M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022 şi a Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale -NTLH-023

O. nr.117/11-02-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire a comportării în timp a barajelor - NTLH-031

O. nr.118/11-02-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranţă a barajelor - NTLH-032

O. nr.119/11-02-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor NTLH-033

O. nr.120/11-02-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Procedurii şi competenţelor de efectuare a controlului privind siguranţa în exploatare a barajelor - NTLH-034

O. nr.121/11-02-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea conţinutului Fişei de evidenţă a barajelor - NTLH-035

O. nr.147/21-02-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Procedurii de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat barajelor NTLH-036

L. nr.96/26-02-2002
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 şi la Bucureşti la 23 iulie 2001, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999

H.G. nr.188/28-02-2002
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

H.G. nr.201/28-02-2002
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte

H.G. nr.202/28-02-2002
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole

O. nr. 438/22-03-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor - indicativ I 22-1999, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 23/N din 7 aprilie 1999

O.U.G. nr.41/28-03-2002
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România şi Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999

L. nr.182/12-04-2002
LEGE privind protecţia informaţiilor clasificate

L. nr.216/23-04-2002
LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

L. nr.224/23-04-2002
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale

L. nr.233/23-04-2002
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

L. nr.245/29-04-2002
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii

L. nr.289/15-05-2002
LEGE privind perdelele forestiere de protecţie

H.G. nr.459/16-05-2002
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere

O. nr.526/06-06-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional Român pentru Programul Hidrologic Internaţional şi a componenţei acestuia

L. nr.363/07-06-2002
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

L. nr.368/11-06-2002 LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România şi Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999

L. nr.381/13-06-2002
LEGE privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură

L. nr.455/08-07-2002
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată

L. nr.458/08-07-2002
LEGE privind calitatea apei potabile

L. nr.515/12-07-2002
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

H.G. nr.757/18-07-2002
HOTĂRÂRE privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale produse în judeţele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Sălaj, Tulcea şi Vrancea

O.G. nr.53/16-08-2002
ORDONANŢĂ privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale

O.G. nr.58/22-08-2002
ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001

H.G. nr.906/22-08-2002
HOTĂRÂRE privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XIV-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Velence (Republica Ungară) la 31 mai 2002

O.U.G. nr.107/05-09-2002
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

H.G. nr.947/05-09-2002
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

H.G. nr.989/10-09-2002
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru înlăturarea efectelor furtunii din comuna Făcăeni, judeţul Ialomiţa

H.G. nr.996/10-09-2002
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pe anul 2002 în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse în comuna Copăceni, judeţul Vâlcea

H.G. nr.1.001/10-09-2002
HOTĂRÂRE privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Suceava

H.G. nr.1.002/10-09-2002
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar populaţiei sinistrate din judeţul Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada iulie-august 2002

O. nr.103/705/1292/10-04,23-08,11-09-2002 (M.I.R., M.A.P.M., M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului industriei şi resurselor, al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei privind aprobarea Normelor pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea iazurilor de decantare din industria minieră

O. nr.419/17-09-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură

O. nr.1409/26.09.2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid de execuţie, exploatare şi postutilizare a construcţiilor de captare din apa subterană, pentru asigurarea parametrilor funcţionali - indicativ GE 049-2002

O. nr.1410/26.09.2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s) - indicativ GE 046-2002

O. nr.1411/26.09.2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid de proiectare pentru construcţii şi
instalaţii de dezinfectare a apei - indicativ GP 071-2002

O. nr.1454/03.10.2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid pentru instalaţii de separare a
hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare - indicativ GP 074-2002

O. nr.1568/15.10.2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice - indicativ P 91/1-2002

O. nr.1709/17.10.2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ de proiectare, execuţie şi evaluarea siguranţei la acţiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat - indicativ NP 076-2002

O. nr.1713/17.10.2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la prizele de apă pe râuri - indicativ GE 048-2002

O. nr.1715/17.10.2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ, canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje - indicativ MP 023-2002

L. nr.573/23-10-2002
LEGE pentru acceptarea Amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.95 (46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001

L. nr.575/23-10-2002
LEGE privind participarea României la grupul de cooperare înfiinţat prin acordul parţial deschis pentru prevenirea, protecţia şi organizarea ajutorului împotriva riscurilor naturale şi tehnologice majore (Acordul EUR-OPA Riscuri majore), instituit prin Rezoluţia (87) 2, adoptată la 20 martie 1987 de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei

H.G. nr.1.185/24-10-2002
HOTĂRÂRE pentru suplimentarea ajutorului umanitar acordat judeţului Ialomiţa ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada iulie-august 2002

L. nr.587/29-10-2002
LEGE pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

L. nr.629/19-11-2002
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001

O.U.G. nr.202/18-12-2002
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind gospodărirea integrată a zonei costiere

H.G. nr.1.529/18-12-2002
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., de sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului

H.G. nr.1.530/18-12-2002
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Administraţiei Naţionale "Apele Române", de sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului

H.G. nr.1.559/18-12-2002
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Administraţiei Naţionale "Apele Române" de sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului

H.G. nr.1.582/18-12-2002
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului

L. nr.681/19-12-2002
LEGE privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
Sus

2001

L. nr.3/02-02-2001
LEGE pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

L. nr.23/22-02-2001
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978

O. nr.325/21-03-2001 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului privind aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă NTPA 012 şi pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr.242/1990

L. nr.106/26-03-2001
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000

H.G. nr.357/04-04-2001
HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziilor cuprinse în Protocolul sesiunii a II-a a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 (18-21 decembrie 2000, Odesa, Ucraina)

L. nr.195/20-04-2001
LEGE Legea voluntariatului

L. nr.215/23-04-2001
LEGE Legea administraţiei publice locale

O. nr.665/30.04.2001 (M.L.P.T.L.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Specificaţii tehnice privind staţiile de epurare monobloc, containerizate şi automatizate, utilizate pentru comunităţi mici - indicativ ST 041-2000

O. nr.666/30.04.2001 (M.L.P.T.L.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective izolate, în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului - indicativ GP 062-2000

O. nr.452/105.951/04-05,08-05-2001 (M.A.P.M., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

O.U.G. nr.74/24-05-2001
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001

O. nr.1.013/873/06-06,12-06-2001 (M.F.P., M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii

O. nr.1.014/874/06-06,12-06-2001 (M.F.P., M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări

L. nr.350/06-07-2001
LEGE privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

L. nr.431/18-07-2001
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/2000 privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr.106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre

L. nr.436/18-07-2001
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

L. nr.440/18-07-2001
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare"-S.A.prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare

L. nr.448/18-07-2001
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastru

L. nr.453/18-07-2001
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

L. nr.460/18-07-2001
LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

L. nr.466/18-07-2001
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.244/2000 privind siguranţa barajelor

O. nr.706/27-07-2001 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuţie, consultanţă în domeniul gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor

O.G. nr.38/16-08-2001
ORDONANŢĂ privind acceptarea anexei nr. III, amendată, şi a unor amendamente la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)

O.G. nr.61/30-08-2001
ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

O.G. nr.88/30-08-2001
ORDONANŢĂ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

O. nr.1214/N/06.09.2001 (M.L.P.A.T.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural - indicativ P 66-2001

L. nr.544/12-10-2001
LEGE privind liberul acces la informaţiile de interes public

H.G. nr.1.036/18-10-2001
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de intenţii dintre Ministerul de Interne din România şi Agenţia Federală pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul prevenirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă de origine naturală sau tehnologică, semnat la Bucureşti la 22 ianuarie 2001

L. nr.575/22-10-2001
LEGE privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural

O.U.G. nr.143/25-10-2001
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea amendamentelor la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 şi la Bucureşti la 23 iulie 2001, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999

H.G. nr.1.096/25-10-2001
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XIII-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare, semnat la Sighetu Marmaţiei la 22 iunie 2001

L. nr.597/31-10-2001
LEGE privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

O.U.G. nr.150/15-11-2001
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000

O. nr.1.730/16-11-2001 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase, substanţe dăunătoare şi/sau poluanţi marini

L. nr.738/04-12-2001
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2001 pentru completarea art.152 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001

L. nr.746/07-12-2001
LEGE pentru ratificarea Acordului privind privilegiile şi imunităţile acordate Comisiei pentru protecţia mediului marin al Mării Negre, semnat la Istanbul la 28 aprilie 2000

L. nr.750/13-12-2001
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2001 privind acceptarea anexei nr.III, amendată, şi a unor amendamente la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)

H.G. nr.1.364/27-12-2001
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată

O. nr.1.100/28-12-2001 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor şi protecţiei mediului privind modificarea şi completarea nr.706/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuţie, consultanţă în domeniul gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor

L. nr.777/29-12-2001
LEGE pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navală în Marea Neagră, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001
Sus

2000

O. nr.1.098/11N/08-12,13-01-2000 (M.A.P.P.M., M.L.P.A.T.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a lucrărilor hidrotehnice NTLH-021

O. nr.1.099/21N/08-12,13-01-2000 (M.A.P.P.M., M.L.P.A.T.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului pentru aprobarea metodologiilor privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a lucrărilor hidrotehnice

O.G. nr.14/27-01-2000
ORDONANŢĂ pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990

O.G. nr.15/27-01-2000
ORDONANŢĂ pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992

O.G. nr.38/30-01-2000
ORDONANŢĂ privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale

L. nr.12/06-03-2000
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

O.U.G. nr.14/13-03-2000
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre

O.U.G. nr.23/27-03-2000
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare

O. nr.3.675/NN/494/1/3.350/VR/14-03,03-04,27-03-2000 (M.L.P.A.T., M.F., M.F.Pub.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului finanţelor şi al ministrului funcţiei publice pentru aplicarea art. 60 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.844/1999

H.G. nr.231/30-03-2000
HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului primei sesiuni a împuterniciţilor pentru realizarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Baia Mare la 23 octombrie 1999

H.G. nr.419/19-05-2000
HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziilor cuprinse în Protocolul sesiunii extraordinare de la Bucureşti, din perioada 11-14 ianuarie 2000, a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

H.G. nr.472/09-06-2000
HOTĂRÂRE privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă

O. nr.38/N/15-06-2000 (M.L.P.A.T.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului privind obligaţia de marcare a construcţiilor cu plăcuţe de identificare

O.U.G. nr.99/29-06-2000
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

L. nr.139/24-07-2000
LEGE privind activitatea de meteorologie

O.G. nr.95/29-08-2000
ORDONANŢĂ pentru ratificarea Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

O.G. nr.97/29-08-2000
ORDONANŢĂ pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000

L. nr.158/03-10-2000
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992

L. nr.160/03-10-2000
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990

H.G. nr.964/13-10-2000
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

O. nr.1.618/24-10-2000 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului pentru aprobarea secţiunilor reprezentative din cadrul Sistemului naţional de supraveghere a calităţii apelor

O.U.G. nr.179/26-10-2000
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr.106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre

O.U.G. nr.244/28-11-2000
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind siguranţa barajelor

Sus

1999

L. nr.16/11-01-1999
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

O.U.G. nr.1/21-01-1999
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

O.G. nr.8/28-01-1999
ORDONANŢĂ pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) de colaborare în intervenţia şi răspunsul de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998

O.G. nr.12/28-01-1999
ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

O.G. nr.28/29-01-1999
ORDONANŢĂ de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999

P. nr.5.122NN/1.384/178/25-05,11-06,30-03-1999
PRECIZĂRI privind modul de constituire şi virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării, cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor, emise de ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul transporturilor

O. nr.288/02-04-1999 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărirea Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) şi a Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.

O. nr. 23/N/07-04-1999 (M.L.P.A.T.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor - indicativ I 22-1999

L. nr.69/03-05-1999
LEGE pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999

O. nr.38/N/27-05-1999 (M.L.P.A.T.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului privind avizarea, din punct de vedere tehnic, a soluţiilor de intervenţie prin demolarea totală a construcţiilor

O. nr.553/5.367/NN/31-05-1999 (M.F., M.L.P.A.T.)
ORDIN al ministrului finanţelor şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finanţelor şi ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr.784/34/N din 13 aprilie 1998

L. nr.130/20-07-1999
LEGE privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

O.G. nr.45/16-08-1999
ORDONANŢĂ pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finanţare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundaţii, încheiată la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României

O. nr.57/N/18.08.1999 (M.L.P.A.T.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor - indicativ P 130-1999

O.G. nr.53/19-08-1999
ORDONANŢĂ privind aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978

O. nr.60/N/25.08.1999 (M.L.P.A.T.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti -Partea I : Treapta mecanică - indicativ NP 032-1999

O. nr.782/01-09-1999 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor

O. nr.811/06-09-1999 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Procedurii de notificare

H.G. nr.751/16-09-1999
HOTĂRÂRE privind aprobarea categoriilor de cheltuieli de capital şi a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Tisa în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie 1998, în judeţul Maramureş

L. nr.153/11-10-1999
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) de colaborare în intervenţia şi răspunsul de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998

H.G. nr.948/15-11-1999
HOTĂRÂRE privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea apelor nr.107/1996

L. nr.197/20-12-1999
LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finanţare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundaţii, încheiată la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României

Sus

1998

O.G. nr.38/30-01-1998
ORDONANŢĂ privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii

L. nr.72/07-04-1998
LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea Ordonantei nr.20/1994 privind punerea în siguranta a fondului construit

O. nr.784/34/N/13-04-1998 (M.F., M.L.P.A.T.)
ORDIN al ministrului finanţelor şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului pentru aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor

L. nr.111/05-06-1998
LEGE pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare, în special în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994

L. nr.121/17-06-1998
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996

O. nr.62/N/19.o/288/1.955/31-07-1998 (M.L.P.A.T., D.A.P.L., M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al şefului Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, secretar de stat, şi al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale

O. nr.63/N/11-08-1998 (M.L.P.A.T.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului privind obligaţia afişării la loc vizibil a panoului de identificare a investiţiei

O. nr.705/07-09-1998 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului privind constituirea în reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, a staţiilor meteorologice, observatoarele radar, observatorul de fizica atmosferei, centrele de prognoză a vremii şi observatoarele aerologice

O. nr.706/07-09-1998 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului privind constituirea în reţeaua de observaţii şi măsurători meteorologice specifice din administrarea unităţilor bazinale de gospodărire a apelor, a staţiilor meteorologice

O. nr.78/N/13.10.1998 (M.L.P.A.T.)
ORDIN privind aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei - indicativ NP 028-1998

L. nr.213/17-11-1998
LEGE privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

O. nr.965/19-11-1998 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate, publice sau private, pentru elaborarea de studii şi proiecte în domeniul gospodăririi apelor şi al ingineriei mediului legate de ape, precum şi pentru execuţia lucrărilor hidrotehnice de gospodărire a apelor şi de ingineria mediului legată de ape, inclusiv întocmirea documentaţiilor tehnice necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor (NTLH - 016/1998)

Sus

1997

O. nr.148/27-02-1997 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

O. nr.53/N/11.03.1997 (M.L.P.A.T.)
ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid pentru proiectarea lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri - indicativ GE 027-1997

O. nr.275/11-04-1997 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului privind aprobarea Normelor metodologice de instituire a regimului de supraveghere specială în caz de nerespectare a măsurilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor

O. nr.278/11-04-1997 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului privind aprobarea Metodologiei-cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare

O. nr.280/11-04-1997 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului privind aprobarea Procedurii de notificare

L. nr.85/28-05-1997
LEGE privind acceptarea de catre Romania a Codului international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor şi pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei -- Codul I.S.M.), adoptat de catre Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993

L. nr.132/15-07-1997
LEGE privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public

O. nr.615/21-07-1997 (M.A.P.P.M.)
ORDIN privind aprobarea Procedurii de emitere a aprobarii de traversare a digurilor, barajelor şi a altor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor şi a Indrumatorului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrarilor de traversare a digurilor, barajelor şi a altor constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor

L. nr.143/24-07-1997
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de munca

O.G. nr.67/28-08-1997
ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent

L. nr.171/04-11-1997
LEGE privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa

H.G. nr.766/21-11-1997
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

O. nr.1.097/17-12-1997 (M.A.P.P.M.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor tehnice privind metodologia de conducere şi control al procesului de epurare biologica cu namol activ în statii de epurare a apelor

O. nr.1.098/17-12-1997 (M.A.P.P.M.)
ORDIN pentru aprobarea Normativului privind dotarea cu aparatura, materiale şi sticlarie a laboratoarelor din cadrul unităţilor de gospodarire a apelor

Sus

1996

H.G. nr.525/27-06-1996
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

O. nr.1.743/69/N/09-09-1996 (M.F., M.L.P.A.T.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de licitatie, al ofertelor şi al contractelor pentru executia investitiilor

L. nr.107/25-09-1996
LEGE Legea apelor

L. nr.110/10-10-1996
LEGE privind ratificarea Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, şi aderarea la Acordul referitor la aplicarea partii a XI-a a Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiat la New York la 28 iulie 1994

L. nr.116/16-10-1996
LEGE privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995 - 1996

L. nr.125/16-10-1996
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor

L. nr.130/16-10-1996
LEGE privind contractul colectiv de muncă

Sus

1995

L. nr.10/18-01-1995
LEGE privind calitatea în construcţii

L. nr.14/24-02-1995
LEGE pentru ratificarea Conventiei privind cooperarea pentru protectia şi utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea), semnata la Sofia la 29 iunie 1994

L. nr.30/26-04-1995
LEGE pentru ratificarea Conventiei privind protectia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internationale, incheiata la Helsinki la 17 martie 1992

O. nr.34/M30/3.422/4.221/07-11,02-11,01-08,08-08-1995 (M.L.P.A.T., M.A.N., M.I., S.R.I.)
ORDIN pentru aprobarea precizarilor privind avizarea documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor

H.G. nr.635/18-08-1995
HOTĂRÂRE privind culegerea de informatii şi transmiterea deciziilor in cazul apararii impotriva dezastrelor

O. nr.485/22-08-1995 (M.A.P.P.M.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Sistemului de alarma in caz de poluari accidentale ale apelor din Romania

H.G. nr.729/13-09-1995
HOTĂRÂRE privind aprobarea hotararilor cuprinse in Protocolul celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice romano-ungare

H.G. nr.925/20-11-1995
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor şi constructiilor

Sus

1994

O.G. nr.4/14-01-1994
ORDONANŢĂ pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor

O.G. nr.20/27-01-1994
ORDONANŢĂ privind punerea în siguranţă a fondului construit existent

L. nr.24/06-05-1994
LEGE pentru ratificarea Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992

L. nr.33/27-05-1994
LEGE privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

H.G. nr.272/14-06-1994
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii

H.G. nr.273/14-06-1994
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii şi instalatii aferente acestora

H.G. nr.282/17-06-1994
HOTĂRÂRE privind asigurarea spatiilor de depozitare pentru materiale şi tehnica necesare interventiei la calamitati sau catastrofe

O.G. nr.27/22-07-1994
ORDONANŢĂ pentru completarea şi modificarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent

N.M. nr.30.654/2.162/MC/05-08-1994
NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent

H.G. nr.744/27-10-1994
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor, Padurilor şi Protectiei Mediului din Romania şi Ministerul Gospodaririi Apelor din Republica Populara Chineza privind colaborarea in domeniul gospodaririi apelor

Sus

1993

L. nr.6/08-03-1993
LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin protocolul incheiat la Londra la data de 17 februarie 1978

H.G. nr.266/10-06-1993
HOTĂRÂRE privind ramurile şi domeniile in care functioneaza regiile autonome de interes national

H.G. nr.786/30-12-1993
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum şi componenta, functionarea şi atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

Sus

1992

H.G. nr.96/24-02-1992
HOTĂRÂRE privind organizarea, finantarea şi coordonarea invatamantului preuniversitar din ramura gospodariei apelor

H.G. nr.246/07-05-1992
HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotararilor cuprinse in Protocolul celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice romano-ungare

L. nr.98/16-09-1992
LEGE pentru ratificarea Conventiei privind protectia Marii Negre impotriva poluarii, semnata la Bucuresti la 21 aprilie 1992

H.G. nr.817/28-12-1992
HOTĂRÂRE privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1992 judetului Bacau, pentru inlaturarea efectelor alunecarilor de teren şi inundatiilor din localitatile Zemes şi Moinesti

Sus

1991

L. nr.50/29-07-1991
LEGE privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor

O. nr.91/25-10-1991 (M.L.P.A.T.)
ORDIN pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a continutului documentatiilor prevazute de Legea nr.50/1991

Constituţie/21-11-1991
CONSTITUŢIA ROMÂNIEI din 1991

L. nr.82/24-12-1991 LEGE Legea contabilităţii
Sus

1990

L. nr.17/07-08-1990
LEGE privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale şi al zonei contigue ale României